«Asbarez», «Նոր գրքեր հայ դպրոցին»։ Երեք գեղարվեստական գիրք: Զրույցը վարում է Նանե Ավագյանը:

Երեք գեղարվեստական գիրք: Զրույցը վարում է Նանե Ավագյանը: